सम्पर्क

फोन

+०५६-५२०२१५

ठेगाना

भरतपुर, चितवन

इमेल

divisionchitwan2020@gmail.com

परिचय

बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रीपरिषद्को मिति 2080/06/15 को स्वीकृत सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी बमोजिम हाल यस कार्यालय अन्तर्गत ७ शाखाहरु र ६ वटा सव-डिभिजन वन कार्यालयहरु रहेका छन्। भने यस कार्यालयको जम्मा कर्मचारी दरबन्दी ५९ जनाको रहेका छन्।