प्रदेश सरकार

बागमती प्रदेश

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, चितवन
भरतपुर, चितवन
नागरिक वडापत्र
संगठनात्मक ढाँचा
जिल्लामा वन ब्यवास्थापन  पद्दति
गतिविधिहरु
नागरिक वडापत्र

नागरिक वडापत्र

सि.नं. सेवा सुविधाको प्रकार सेवाग्राहीले पेश गर्नु पर्ने कागजात र प्रमाण समय लाग्ने दस्तुर सम्बन्धित शाखा उजुरी सुन्ने अधिकारी
निजी वन दर्ता रुख भएको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा, चा.लु. आ.व.को मालपोत तिरेको रसिद, कित्ता देखिने नापी नक्सा ७ दिन निवेदनको साथ रु. १० को टिकट योजना शाखा डिभजनल वन अधिकृत
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दर्ता वन नियमावली, २०५१ को अनुसूचि-१२ अनुसारको निवेदन १ महिना निवेदनको साथ रु. १० को टिकट योजना शाखा डिभजनल वन अधिकृत
सामुदायिक वन हस्तानान्तरण वन नियमावली, २०५१ को अनुसूचि-१४अनुसारको निवेदन १ महिना निवेदनको साथ रु. १० को टिकट योजना शाखा डिभजनल वन अधिकृत
कवुलियती वन हस्तानान्तरण उपभोक्ताहरुको कवुलियती वनको रुपमा माग गरेको क्षेत्रको विवरण सहितको निवेदन ३ महिना निवेदनको साथ रु. १० को टिकट योजना शाखा डिभजनल वन अधिकृत
काठ/दाउराको बिक्री वितरण इजाजत डिभिजन वन कार्यालयबाट प्रकाशित सूचना अनुसारको सिलबन्दी बोलपत्रको प्रकृयाबाट प्रतिस्पर्धाको आधारमा बोलपत्र पेश भएको १० दिनभित्र बिक्री सदर वा बदर । राजस्व दाखिला गरेको ३ दिनभित्र विमार्का । विमार्का भएको ३ दिनभित्र इजाजत निवेदनको साथ रु. १० को टिकट व्यवस्थापन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा डिभजनल वन अधिकृत
निजी नम्बरी जग्गाको वन पैदावार ओसार-पसार इजाजत रुख भएको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा, चा.लु. आ.व.को मालपोत तिरेको रसिद, कित्ता देखिने नापी नक्सा, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपी ७ दिन निवेदनको साथ रु. १० को टिकट, विक्री प्रयोजनको लागि मूल्य अभिवृद्धि कर र प्रदेश सेवा शुल्क र आफ्नै प्रयोजनको लागि कर नलाग्ने कर्मचारी प्रशासन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा डिभजनल वन अधिकृत
जडिबुटी संकलन तथा निकासी इजाजत संकलित जडिबुटीको नापतौल मुचुल्का, संकलन इजाजतको लागि निवेदन ७ दिन निवेदनको साथ रु. १० को टिकट र तोकिए बमोजिमको राजस्व कर्मचारी प्रशासन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा डिभजनल वन अधिकृत
राजस्व र धेरौटी दाखिला तोकिएको राजस्व र धरौटी रकम १ दिन नलाग्ने आर्थिक प्रशासन शाखा डिभजनल वन अधिकृत
धरौटी फिर्ता धरौटी दाखिला गरेको बैंक भौचर रसिद सहितको निवेदन ३ दिन नलाग्ने आर्थिक प्रशासन शाखा डिभजनल वन अधिकृत
१० वन पैदावारमा आधारित उद्योगको दुरी प्रमाणित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको पत्र, उद्योग स्थापना गर्ने ठाउँको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा, नापी नक्सा १० दिन नलाग्ने कर्मचारी प्रशासन शाखा डिभजनल वन अधिकृत
११ गोलिया काठको चिरान इजाजत काठ प्राप्तीको प्रमाण कागजात सहितको निवेदन १ दिन निवेदनको साथ रु. १० को टिकट कर्मचारी प्रशासन शाखा डिभजनल वन अधिकृत
१२ सःमिलबाट उत्पादित चिरान काठ, स्टिप, वाकलको निकासी इजाजत निवेदन र काठको नापी लगत २ दिन निवेदनको साथ रु. १० को टिकट कर्मचारी प्रशासन शाखा डिभजनल वन अधिकृत
१३ वन पैदावार आपूर्ति समितिबाट काठ/दाउरा विक्री वितरण क) घर निर्माण तथा मर्मतको लागि ख) विपद प्रयोजनको लागि ग) विकास निर्माणको लागि क) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले टाँस गरेको सूचनामा उल्लेख भए अनुसार ख) जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको सिफारिस, प्रहरी निवेदनको फोटोकपी, ग) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले टाँस गरेकझ सूचनामा उल्लेख भए अनुसार सोही सूचनामा उल्लेख भए मुताविक सोही सूचनामा उल्लेख भए मुताविक जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति डिभजनल वन अधिकृत (समितिको अध्यक्ष)

प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय चितवन, भरतपुर
फोन: +९७७-०६१- ४६७६४८, ४६७६६४, ४६७६८३, ४६७८५१
फ्याक्सः +९७७-०६१- ४६७६६५
इमेल: divisionchitwan2020@gmail.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram